Transhumanism

Een glorieuze tijd voor de mensheid: augmented humanity! Technologie ingebouwd in het menselijk lichaam, zelfs in de hersenen. De mens in de toekomst verbonden met het internet, volledige communicatie, allen zijn een. Klinkt dat niet prachtig?
Vergeet het maar: het is de assimilatie met AI (Artificial Intelligence), een hive mind. In de serie Star Trek waren dat de drones van de Borg. Is dat wat wij willen?
Weet je wat het leuke is: uit oude legenden en verhalen komt naar voren dat onze voorouders al telepathisch verbonden waren met elkaar en de natuur. Ze konden ook hele zware stenen optillen met mentale kracht. Er schijnt een wereldwijde ramp plaats gevonden te hebben, waarna de mensheid als het ware opnieuw moest beginnen en toen hebben leidende figuren er door mind control (overigens govern-ment betekent mind-control) en misleiding en achterhouden van kennis voor gezorgd dat wij nooit meer onze oude vermogens terug kregen. Toch zijn die er nog: er zijn mensen die door jarenlange training die vermogens weer hebben. Allerlei oude geschriften en wijze mensen vertellen ons dat wij nu ook zover komen dat wij die oude krachten weer iets gemakkelijker kunnen krijgen. Stel eens even dat het waar is en dat de elite dat weet.
Als wij ons nu door implantaten met AI verbinden, worden wij door die AI beheerst en kunnen wij die spirituele krachten niet meer terugkrijgen.
Wat er precies allemaal van klopt en niet weet ik niet, maar ik weet een ding: ik wil niet geassimileerd worden tot een Borg drone šŸ™‚
Bovendien vertellen ze dat wij dan veel langer (eeuwig) kunnen leven. O ja? Waarom wordt dan ook overal gesuggereerd dat de wereld overbevolkt raakt? Gaan ze dan de mensen onvruchtbaar maken (zijn ze al mee bezig door geknoei met de voeding, medicamenten en drinkwater). Overigens is dat gepraat over overbevolking ook allemaal onzin en als de mainstream wetenschap onzin praat, zit daar altijd een bedoeling op langere termijn achter, want ik ben er zeker van dat het militair industrieel complex technologieƫn achterovergedrukt heeft, die ons ten eerste effectievere energievoorziening (ik denk zelfs wel gratis) kunnen leveren en misschien zelfs met nu top secret ruimtevoertuigen vrijwilligers naar nederzettingen op maan en Mars en wie weet waar kunnen brengen en er zijn genoeg jonge mensen die dat avontuur wel aan zouden willen gaan.

==========================================================

Transhumanism

A glorious time for humanity: augmented humanity! Technology built into the human body, even the brain. People in the future connected to the internet, full communication, all are one. Doesn’t that sound great?
Think again: it is the assimilation with AI (Artificial Intelligence), a hive mind. Like in Star Trek the drones of the Borg. Is that what we want?
You know what the awesome thing is: old legends and stories reveal that our ancestors were already telepathically connected with each other and nature. They could also lift very heavy stones with mental strength. A global disaster seems to have taken place, after which humanity, more or less, had to start anew and then leading figures, through mind control (by the way, govern-ment means mind control) and deception and withholding knowledge that we would never again recover our old assets. Yet they are still there: there are people who, through years of training, have those capabilities again. All sorts of old writings and wise people tell us that we are now getting so far that we can get those old forces back a little easier. Suppose it is true and the elite know it.
If we now connect with AI through implants, we are controlled by AI and we can no longer recover those spiritual powers.
I don’t know what exactly is true about all this, but I know one thing: I don’t want to be assimilated into a Borg drone šŸ™‚
Moreover, they tell us that we can live much longer (forever). Oh yeah? Why is it suggested everywhere that the world becomes overcrowded? Are they going to make people infertile (they are already doing that by tampering with food, medication and drinking water). By the way talking about overcrowding is total nonsense, and if mainstream science talks nonsense, there is always a longer-term intention behind it, because I am sure that the military-industrial complex has pushed back technologies that, first of all, could provide us with more effective energy production (I think even free) and maybe even with top secret space vehicles that can take volunteers to settlements on moon and Mars and who knows where and there are plenty of young people who would like to embark on that adventure.