STIKSTOF/NITROGEN

Als ik de berichten van de Nederlandse overheid mag geloven, is er teveel stikstof in ons milieu. Laten we daar maar even van uit gaan, alhoewel ik denk dat het overdreven is.
In dat geval snap ik niet dat ze de veestapel willen halveren, aangezien het stikstofprobleem ook anders opgelost kan worden.
Verzamel alle poep en plas van de veebedrijven en gebruik dat als mest voor de akkerbouw. Dan hoeven die boeren geen kunstmest meer te gebruiken, of aanzioenlijk minder: in die kunstmest zit ook stikstof.
Er zou zelfs een soort nieuwe industrie uit kunnen ontstaan: bedrijven die urine en poep verzamelen bij de veeboeren en dan dat laten vergaan tot mest (duurt 2 jaar geloof ik), maar als dat eenmaal opgestart is, loopt het aan een stuk door. Met de juiste installaties kunnen ze zelfs van die poep methaangas aftappen dat ze dan voor verwarming of electirciteitopwekking kunnen gebruiken. De boeren zouden weer een coƶperatie moeten beginnen, zoals dat vroeger eens was, maar dan zonder aandelen en zonder naar de beurs te gaan: dan zouden ze hun produkten rechtstreeks kunnen verkopen. Ze zouden dan zelf meer verdienen aan hun produkten

If I can believe the reports of the Dutch government, there is too much nitrogen in our environment. Let’s just assume that, although I think it’s an exaggeration.
In that case, I don’t understand that they want to halve the livestock, because the nitrogen problem can also be solved differently.
Collect all the poo and pee from the cattle farms and use it as fertilizer for arable farming. Then those farmers no longer need to use artificial fertilizer, or considerably less: that fertilizer also contains nitrogen.
It could even lead to a kind of new industry: companies that collect urine and poo from the ranchers and then let it turn into manure (takes 2 years, I believe), but once that has started, it continues. With the right equipment, they can even tap that poo of methane gas that they can then use for heating or electricity generation. The farmers would have to start a cooperative again, as it used to be, but without shares and without going to the stock exchange: then they would be able to sell their products directly. They would then earn more from their products themselvesthey could sell their products directly. They would then earn more from their products themselves