RELIGIE/RELIGION

Dit is misschien een delicaat onderwerp. In onze zoektocht naar de waarheid stuiten wij op allerlei opvattingen en religies.
Hoe kunnen wij uitmaken wat klopt en wat niet?
Wel, ik bekijk alles wat ik tegen kom en stel mij daarbij voor dat ik een alien ben (wij zijn allemaal aliens, want wij komen oorspronkelijk uit een ander rijk dan dit aardse. Sommigen noemen dat pleroma, sommigen hemel enz.)
Het probleem is: in elke leer of religie zit altijd een kern van waarheid, maar het wordt geïnterpreteerd door mensen (priesters, imams, rabbi’s, gurus) en dat betekent dat er overal iets is dat ook niet helemaal waar is. Zelfs degenen die ons misleiden moeten een beetje waarheid in hun leugens verwerken, anders werken de leugens niet. Daarom zitten er in veel Hollywood films ook waarheden verborgen.
De kunst is nu overal de waarheid uit te halen. Iedereen van ons volgt een eigen weg en die is voor iedereen verschillend.
Als je lid bent van een religie en je voelt je daarin helemaal thuis, blijf dan voorlopig. Maar wees wel kritisch: je bent niet afhankelijk van de anderen in die religie en als je tot de conclusie komt dat niet alles klopt, sla dan een andere weg in.
Iets anders: probeer niet anderen te overtuigen van jouw weg, want dan breng je ze van hun weg af. Stel je voor dat je iemand tegen komt die op weg is naar een stad en die volgt een aangegeven weg. Jij weet echter een kortere weg, door het bos. Nou zeg je tegen die persoon, als ik jou was zou ik dit pad volgen, dat is veel sneller. Als je hem dan overtuigd hebt, volgt die persoon jouw advies en verdwaalt dan hopeloos in het bos, want hij heeft geen goed richtinggevoel. Je kunt alleen vertellen tegen anderen wat je denkt en het aan hun overlaten wat ze ermee doen.
Hetzelfde doe jij: je leest en luistert naar wat anderen vertellen en volgt dan je intuïtie.
Dat is moeilijk, ik weet het, maar voor iedereen die in meerdere levens gelooft (zoals ik): wij hebben een eeuwigheid om te leren :).
Doe hetzelfde met deze tekst: kijk wat je ervan gebruiken kunt en vind je het allemaal onzin, ga dan je eigen weg.
Over religies trouwens, ik heb een serie bekeken The Story of God with Morgan Freeman” (te vinden in Netflix of misschien ook in youtube) van Morgan Freeman die onderzoek doet naar wat God betekent voor allerlei mensen en allerlei religies. Ik vond het best interessant, alhoewel ik hem ook niet in alles volg, Wat ik wel gezien heb, is dat in andere religies dingen zitten die in de basis anders zijn dan wat wij denken. Wat wij denken over de islam, Boeddhisme, Joodse geloof, is voornamelijk gebaseerd op wat enkele individuen met een grote mond naar buiten brengen, maar ook hier weer: volg je eigen weg.

 

his may be a delicate topic. In our search for the truth, we come across all kinds of views and religions.
How can we determine what is correct and what is not?
Well, I look at everything I come across and imagine I am an alien (we are all aliens, because we originate from a different realm than this earthly realm. Some call it pleroma, some heaven, etc.)
The problem is, there is always some truth in every teaching or religion, but it is interpreted by people (priests, imams, rabbis, gurus) and that means that there is something everywhere that is not entirely true. Even those who deceive us have to put some truth into their lies or the lies won’t work. That is why truths are hidden in many Hollywood films.
The trick now is to get the truth out of everything. Each of us follows our own path and it is different for everyone.
If you are a member of a religion and you feel completely at home in it, stay for now. But be critical: you are not dependent on the others in that religion and if you come to the conclusion that not everything is correct, take a different path.
Another thing: don’t try to convince others of your way, or you will take them off their way. Imagine meeting someone on their way to a city and following a signposted road. However, you know a shortcut, through the woods. Well you say to that person: if I were you I would follow this path, it is much faster. When you have convinced him, that person follows your advice and then gets hopelessly lost in the woods, because he has no good sense of direction. You can only tell others what you think and leave it to them what they do with it.
You do the same: you read and listen to what others say and then follow your intuition.
That’s difficult, I know, but for anyone who believes in multiple lives (like me), we have an eternity to learn :).
Do the same with this text: see what you can use of it and if you think it is all nonsense, then go your own way.
About religions by the way, I watched a series The Story of God with Morgan Freeman’ (found on Netflix or maybe in youtube) where he is researching what God means to all kinds of people and all kinds of religions. I found it quite interesting , although I do not follow him in everything, What I have seen is that in other religions there are things that are fundamentally different from what we think. What we think about Islam, Buddhism, Jewish faith, is mainly based on what a few individuals with a big mouth say, but here again: follow your own path.