Realiteit? Reality?

Even iets vreemds misschien:
Er zijn een hoop mensen (ook wetenschappers) die denken dat tijd en ruimte niet bestaan, maar het gevolg zijn van onszelf die die werkelijkheid gezamenlijk scheppen. Onze werkelijkheid zou dan een schepping zijn van onze eigen verbeelding (zeg: scheppingskracht).
Dat zou ook verklaren dat de elite zoveel moeite heeft de New World Order voor elkaar te krijgen (dat zou toch een fluitje van een cent voor ze moeten zijn met alle macht die ze hebben), maar ze moeten ons onderbewustzijn daarvoor zo programmeren dat wij blijven geloven in de materialistische wereld zoals wij die kennen (en hebben leren kennen door onze opvoeding en scholing).
Onmogelijk?
Ken je het spel “No Mans Sky”?
Het hele programm neemt 5.53 GB in beslag op de schijf, maar er kunnen miljarden planeten mee aangemaakt worden, allemaal anders. Het geheim is dat op je computer alleen die wereld aangemaakt wordt, waar je op het moment naar kijkt.
Nou wil het geval, wetenschappelijk dat vanuit de quaqntumfysica bekend is dat een golf (alles bestaat uit golven,vibraties) alleen samenklapt tot een massadeeltje als het wordt waargenomen (spreek: gemeten in de fysica). Niet alle quantumfysicisten willen dat zo zien, maar het blijkt uit proeven.
Zoek maar eens op voor de lol:(op google en youtube)
quantumfysics, simulated universe en duik daar eens even in.
Als je gelooft dat onze realiteit vast en stabiel is, zoek dan ook eens op: mandela effect
LOL veel plezier

Something strange maybe:

There are a lot of people (including scientists) who think that time and space do not exist, but are the result of ourselves creating that reality together. Our reality would then be a creation of our own imagination (creative power). That would also explain that the elite have so much trouble getting the New World Order done (it should be a piece of cake for them with all the power they have), but they have to program our subconscious mind to stay that way to believe in the materialistic world as we know it (and have come to know it through our upbringing and education). Impossible? Do you know the game “No Mans Sky”? The entire program takes up 5.53 GB on the disk, but with it billions of planets can be created, all different. The secret is that on your computer only the world is created that you are looking at at the moment. Well, scientifically, it is known from quantum physics that a wave (everything consists of waves, vibrations) only collapses into a mass particle when it is observed (measured in physics). Not all quantum physicists want to see it that way, but tests prove it.┬á Just look up for fun: (on google and youtube) Quantum Physics, Simulated Universe and dive into that. If you believe that our reality is solid and stable, then also look for: mandela effect.

LOL have fun