Het Kwaad/The Evil

Even iets over wat ik nou op dit moment denk. Volgens mij zijn wij allemaal, ja allemaal, onderdeel van wat wij God noemen. Dat betekent dat wij zllemaal een goddelijke vonk in ons hebben en meewerken aan het creëren van onze realiteit.
Wij hebben echter de vrijheid te kiezen, dat betekent dat niet alleen het goede in ons zit, maar ook het kwade.
Het goede is datgene wat ons drijft om empathie te voelen en anderen in nood te helpen. Kenmerken: liefde, empathie, mededogen enz. (hoge vibratie)
Het slechte is onze neiging om ons ego te volgen en alleen aan onszelf te denken. Kenmerken: angst, agressie enz. (lage vibratie).
Zoals in “The Kybalion”betoogd wordt, zijn goed en kwaad de twee uitersten van dezelfde schaal, zoals heet en koud enz.
De Kybalion kan hier gedownload worden: http://layers.koeln/vier/
Nou bedenk het volgende: de mensen aan de “goede” kant haten het kwaad en daarmee ook de mensen die het kwaad bedrijven, maar haat verlaagt je vibratie, zodat je lager op de goed-kwaad schaal terecht komt. Daarmee draag je dus bij aan het kwaad in de wereld.
Is het dan verkeerd het kwaad te bestrijden? Nee, natuurlijk niet, het is alleen belangrijk met welke middelen. Doe je het met geweld, dan verlaag je ook je eigen vibratie en daarmee die van de hele wereld. Geniet je ervan dat slechte personen gestraft worden? Dan verlaag je ook je eigen vibratie en daarmee die van de hele wereld. Die mensen die ons kwaad vertegenwoordigen, zijn ook onderdeel van de mensheid, dat betekent dat het kwaad ook in ons zit, de mogelijkheid tot kwaad. Aan ons de keuze.
Het is dus belangrijk ons zelf te onderzoeken. (Het Orakel van Delphi: “Ken Uzelf”) en het kwaad niet weg te drukken, maar te erkennen en dus te weten wat we niet moeten doen. Het is ook belangrijk te ontdekken waarom wij toch die neigingen hebben. Dan kunnen wij groeien.
Is dat moeilijk? Natuurlijk, heel moeilijk zelfs, als dat niet zo was hadden wij mensen niet zoveel incarnaties nodig, dan zou het met één leven gedaan zijn. Daarom moet je ook niet te streng met jezelf zijn: het enige wat je kunt doen is jezelf leren kennen en leren van je fouten. Langdurig schuldbewustzijn houdt ons in de lage frequenties.
Ons ego is heel slim in het verbergen van motieven en het goedpraten van dingen die we fout doen en dat gaat dan weer ons onderbewuste in, dat ons dan weer bestuurt.
Kijk dit maar eens

https://www.gammamindset.com/the-scientific-experiment-that-shows-your-subconscious-mind-is-running-your-life/

Just a little bit about what I’m thinking right now. I think we are all, yes all, part of what we call God. That means that we will all have a divine spark within us and are cooperating in creating our reality.
However, we have the freedom to choose, which means that not only good is in us, but also evil.
The good is what drives us to feel empathy and help others in need. Characteristics: love, empathy, compassion, etc. (high vibration)
The bad evil is our tendency to follow our ego and think only about ourselves. Characteristics: fear, aggression, etc. (low vibration).
As argued in “The Kybalion”, good and evil are the two extremes of the same scale, such as hot and cold, etc.
The Kybalion can be downloaded here: http://layers.koeln/vier/
Now remember this: the people on the “good” side hate evil and with it the people who do evil, but hate lowers your vibration, so that you end up lower on the good-evil scale. In this way you contribute to the evil in the world.
Is it wrong to fight evil? No, of course not, it is only important with what means. If you do it by force, you also lower your own vibration and with it that of the entire world. Do you enjoy if evil people are being punished for evil? Then you also lower your own vibration and with it that of the entire world. Those people who represent our evil are also part of humanity, which means that evil is also in us, the possibility of evil. The choice is ours.
So it is important to examine ourselves. (The Oracle of Delphi: “Know Thyself”) and not to push away evil, but to acknowledge it and thus know what not to do. It is also important to discover why we have those tendencies. Then we can grow.
Is that difficult? Of course, very difficult even, if that were not the case, we humans did not need so many incarnations, then it would be done with one life. That’s why you shouldn’t be too hard on yourself: the only thing you can do is get to know yourself and learn from your mistakes. Prolonged guilt consciousness keeps us in the low frequencies.
Our ego is very clever at hiding motives and justifying things that we do wrong and that goes back into our subconscious, which then controls us.
Check this out:
https://www.gammamindset.com/the-scientific-experiment-that-shows-your-subconscious-mind-is-running-your-life/