HET DOEL/THE GOAL

Waar willen de machthebbers uiteindelijk maar toe met ons?
Vaak wordt onze toekomstige maatschappij vergeleken met het boek 1984. Dat zou best wel eens die kant op kunnen gaan, maar ik denk dat een dergelijke dictatuur niet eeuwig kan bestaan, dat is nog geen enkele dictatuur gelukt. Kan zijn dat het een tusenfase wordt, maar ik denk eerder dat het uiteindelijke doel wordt een soort maatschappij als die in Brave New World van Aldous Huxley beschreven wordt. Een soort standenmaatschappij met privileges voor de verschillende standen. En je stand is dan afhankelijk van de mate waarin je “enhanced” bent. Human enhancement is al lang in de planning en het klinkt ook allemaal leuk: allerlei computeronderdelen in je lichaam die je lichaam gezond houden eventueel samen met nanobots of misschien wel alleen nanobots.
Maar realiseer je dan wel dat je constant verbonden bent met Artificial Intelligence, een systeem dat in de toekomst onze hele wereld gaat regelen (smart cities, smart houses, kortom alles waar “smart” voor staat)
Ik heb ook al eens gezegd dat ze onze toestemming nodig hebben om hun plannen te kunnen doorvoeren. Dat doen ze door ons bang te maken en door ons leven ellendig te maken. Daarna komen ze met de oplossing: smart cities en human enhancement (het beproefde concept van: probleem – reactie – oplossing). Dat lost alle problemen op. De mensen zullen dan zo blij zijn met die geweldige oplossing dat ze er en masse vrijwillig in meegaan en spiritueel gezien is dat wat ze nodig hebben: vrijwilligheid.
Je denkt misschien: daar trap ik niet in, maar kijk eens wat verder: op een gegeven moment krijg je de mogelijkheid (in stapjes natuurlijk) om beter te zien, beter te horen, lichamelijk beter te presteren, ziektes te genezen, “veilig” betalen zonder pasje, een maatschappij waarin misdaad onmogelijk is, kortom een paradijs. Klinkt dat niet mooi? Waarom zou je dat niet doen?
Een klein nadeeltje: je spirituele ontwikkeling wordt afgebroken: je bent helemaal aan de technocratie (gecontroleerd door een paar elitefiguren) overgeleverd.
En die paar gekkies die dat niet willen, wel die stoppen ze in een soort reservaat, kunnen ze leven zoals ze dat zelf willen.
Het is zich nu aan het ontwikkelen: eerste stap nu: mensen die een vaccin genomen hebben krijgen iets meer vrijheid, de anderen blijven aan beperkingen onderhevig en ze hebben daarvoor niet eens een “gele ster” nodig: in het vaccin zit een marker die zo gedetecteerd kan worden door overal verspreide detectoren.
Geloof je het niet? Let maar op welke stappen achtereenvolgens genomen worden.
Andere mogelijkheid: het zou best kunnen dat we binnenkort van de huidige maatregelen verlost worden (hoera), misschien wel een leuke tijd tegemoet gaan, maar dan zal uiteiendelijk toch die enhancement om de hoek komen kijken, uiteraard allemaal “voor de voortgang van het menselijke ras”. De Borg drones in de serie Enterprise waren ook best wel gelukking met hun bestaan, ze wisten niet beter.
Ik zie sommigen van jullie dan misschien in een van die reservaten 🙂

Where do the rulers ultimately want us to go?
Our future society is often compared to the book 1984. It could well go in that direction, but I think that such a dictatorship cannot last forever, no dictatorship has yet succeeded. It may be that it will be an intermediate phase, but I rather think that the ultimate goal will be a kind of society like the one described in Aldous Huxley’s Brave New World. A kind of class society with privileges for the different classes. And your position then depends on the degree to which you are “enhanced”. Human enhancement has been in the planning for a long time and it all sounds nice: all kinds of computer parts in your body that keep your body healthy, possibly together with nanobots or perhaps only nanobots.
But do realize that you are constantly connected to Artificial Intelligence, a system that will regulate our entire world in the future (smart cities, smart houses, in short, everything that “smart” stands for)
I’ve also said once that they need our permission to implement their plans. They do this by scaring us and making our lives miserable. Then they come up with the solution: smart cities and human enhancement (the proven concept of: problem – reaction – solution). That solves all problems. People will be so happy with that great solution that they volunteer in en masse and spiritually speaking that is what they need: voluntariness.
You may think: I will not fall for that, but look a little further: at a certain point you get the opportunity (in steps of course) to see better, hear better, perform better physically, cure diseases, “safely”. paying without a pass, a society where crime is impossible, in short a paradise. Doesn’t that sound nice? Why wouldn’t you do that?
A small disadvantage: your spiritual development is cut short: you are completely at the mercy of technocracy (controlled by a few elite figures).
And those crazy few who do not want that, they put them in a kind of reservation, they can live the way they want to.
It is now developing: first step now: people who have taken a vaccine are given a little more freedom, the others remain subject to restrictions and they do not even need a “yellow star”: the vaccine contains a marker that can be detected by scattered detectors.
Do not you believe it? Just pay attention to the steps that are taken consecutively.
Another possibility: it could well be that we will soon be released from the current measures (hooray), maybe we will have a good time, but then that enhancement will eventually come into play, all of course “for the progress of the human race “. The Borg drones in the Enterprise series were also quite happy with their existence, they didn’t know any better.
I might see some of you in one of those reservations 🙂