Gezondheidszorg/health care

Een woordje over onze geweldige gezondheidszorg. Bij elke ziekte krijgen wij (dure) geneesmiddelen door de strot geduwd. Daaronder vele (dure) antibiotica en de laatste tijd (dure) vaccins.

Vraag: wie verdient hieraan? De farmaca. Als je een zakenman bent en geld wil verdienen, is het blijkbaar belangrijk vaste klanten te krijgen en te houden. En de farmaca zijn zakenmensen en wel gewetenloze. Stel je eens voor dat ze mensen echt zouden genezen. Dan wordt je eigen (zeer lucratieve) klantenbestand kleiner en dat kan toch niet als je een gewetenloze uitzuiger bent.

Onderzoek naar echte geneesmiddelen (die vaak ook nog goedkoper zijn) wordt tegengewerkt. En het is nog erger: door alle antibiotica worden virussen en bacteriën sterker en ons immuunsysteem zwakker. Dat tweede effect wordt nog versterkt door de massa aan vaccins die ze onze kinderen willen opdringen (desnoods met geweld). Denk maar aan de mazelen gekte op het moment: nog willen ze niet ingeënte kinderen van school weren, maar het komt er nog van dat je een boete krijgt als je je kind niet laat vaccineren en ik zie het er nog van komen dat ze je kinderen willen afnemen als je het niet doet.

Zoals ik al zei: gewetenloze criminelen. Daar vallen niet alleen de farmaceuten onder, maar ook alle gezondheidsmedewerkers in ziekenhuizen en de overheid die hiervan op de hoogte zijn. Let wel: ik heb het niet over de gewone medewerkers die dit niet weten, alleen hogere functionarissen die verdomd goed weten wat er gebeurt. Iedereen die hier weet van heeft is bang voor zijn/haar baan, ook al gaat dit ten koste van alle anderen.

Ga maar eens op onderzoek uit op internet naar mensen die de negatieve gevolgen van medicatie en vaccinatie zelf hebben ervaren (tot aan gevallen van kindersterfte toe). Er zijn mensen die slikken elke dag wel tien medicijnen, waarvan de ene de bijwerkingen van de andere moet opheffen.
Natuurlijk blijft je in sommige gevallen niets anders over dan maar de medische “wetenschap” te hulp te roepen, als de symptomen zo erg en acuut zijn geworden dat het op een andere manier niet meer gaat.

Waarom heb ik het woord wetenschap tussen aanhalingstekens gezet? Om dat een echte wetenschap alles onderzoekt wat een oplossing belooft, maar als er iets gevonden wordt dt werkelijk zou kunnen helpen, wordt daar moeilijk over gedaan.

Ik noem allen maar eens bacteriofagen, een alternatief voor antibiotica. Al honderd jaar of meer ervaring hebben ze daarmee in oostbloklanden, maar dat is niet genoeg om hier serieus daarop in te gaan.
En dan: wormen als geneesmiddel voor Crohn en andere darmaandoeningen.
Kijk maar eens hier: https://www.nu.nl/gezondheid/1652640/wormen-als-medicijn-tegen-crohn.html In Belie ja, niet in Nederland, net als bacteriofagen
Kanker: veelbelovende geneesmiddelen tegen kanker worden in de doofpot gestopt met medewerking van onze regering.
Kijk hier: https://www.ninefornews.nl/spotgoedkoop-medicijn-tegen-kanker-niet-interessant-voor-farma-industrie/
Zo zijn er nog talloze dingen op internet te vinden, maar die oplossingen zijn te goedkoop en niet patenteerbaar, dus niet interessant voor de parasieten die op de gezondheid van de gewone mensen leven. Is daar trouwens geen geneesmiddel tegen, tegen die parasieten?

============================================================

healthcare

A word about our great healthcare. With every illness we get (expensive) medicines pforced upon us. Among them many (expensive) antibiotics and lately (expensive) vaccines.

Question: who earns from this? The pharmaceutic industry. If you are a businessman and want to earn money, it is apparently important to get and keep regular customers. And the pharmaceuticals are business people and unscrupulous. Imagine if they would really heal people. Then your own (very lucrative) customer base becomes smaller and that is not possible if you are an unscrupulous vampire.

Research into real medicines (which are often also cheaper) is being thwarted. And it’s even worse: all antibiotics make viruses and bacteria stronger and our immune system weaker. The second effect is reinforced by the mass of vaccines they want to force on our children (with violence if necessary). Just think of the measles madness at the moment: they now want to deny children that are not vaccinated access to school, but it is still possible that you will get a fine if you do not have your child vaccinated and I am afraid that they even might take your children away from if you don’t in the future.

Like I said: unscrupulous criminals. This not only includes the pharmaceutical companies, but also all health professionals in hospitals and the government who are aware of this. Please note: I am not talking about ordinary employees who do not know this, only senior officials who know damn well what is happening. Anyone who knows about this is afraid of his / her job, even if this is at the expense of everyone else.

Try out to research on the internet for people who have experienced the negative effects of medication and vaccination (up to cases of child mortality). There are people who take ten medicines every day, one of which has to eliminate the side effects of the other.
Of course, in some cases you have nothing else to do but to call on medical “science” if the symptoms have become so bad and acute that it is no longer possible in another way.

Why did I put the word science in quotation marks? Because a real science examines everything that promises a solution, but if something is found that could really help, they are going to bother about it.

I only mention bacteriophages, an alternative to antibiotics. They have a hundred years or more experience with that in Eastern bloc countries, but that is not enough to get into this seriously.
And then: worms as a medicine for Crohn’s and other intestinal disorders.
Take a look here: https://www.nu.nl/health/1652640/worms- as-medicine-tegen-crohn.html In Belgium yes, not in the Netherlands, same as with bacteriophages
Cancer: promising cancer drugs are being covered up with the cooperation of our government.
Look here: https://www.ninefornews.nl/spotgoedkoop-medicijn-tegen-kanker-not-interesting-for-farma-industrie/
For example, there are countless things to be found on the internet, but those solutions are too cheap and not patentable, so not interesting for the parasites that live on the health of ordinary people. By the way, is there no cure for that against these parasites?