Eenheid/oneness

Heb je wel eens nagedacht wat het betekent, dat alle mensen een zijn? We zeggen dat zo gemakkelijk, maar we realiseren ons niet wat het betekent. Het is bekend dat als een groep mensen bij elkaar zijn, dat we als het ware een nieuwe geest ontstaat, een groepsgeest. Als je aan vandalen individueel vraagt waarom ze iets vernield hebben, weten ze dat vaak niet. Het komt doordat ze op dat moment een geest vormden met de rest. Zo zijn wij ook verbonden met de hele mensheid (of nog sterker: met de hele schepping). Dat betekent dat wij ook een zijn met de misdadigers, de uitbuiters, de sociopaten, de kindermisbruikers. Snap je niet wat sommige mensen bezielt? Denk eens terug aan de tijd dat je nog niet “wakker” was. Wat dacht je toen? Die slechte mensen vertegenwoordigen een deel dat ook in ons zit, alleen wij stoppen het gauw weg in ons onderbewuste, waar het verder kan woekeren. Waar het ons angstig, kwaad, verdrietig maakt. Die drie gevoelens (en andere gevoelens, zoals jaloezie, afgunst enx.) voeden het slechte. We vinden die gevoelens slecht en stoppen ze dus gauw weg, verstoppen ze, zodat we ze niet meer zien. We moeten die gevoelens erkennen en ermee leren omgaan en als je weet waarom je kwaad, verdrietig, angstig, afgunstig enz. bent in een bepaalde situatie, kun je er een beetje afstand van nemen, zoals wanneer je het in een film ziet en het van daaruit bekijken. Dan zien we ook het relatieve daarvan in. Als ik de sociopaten die er nu zijn in onze regeringen moet haten, voed ik de slechte kant van de mensheid. Wij hoeven niet te tolereren wat ze doen, maar moeten niet haten, want alles wat we denken draagt bij aan de groepsgeest die mensheid heet. En geen zorgen: er zijn zoveel bewijzen van reïncarnatie dat we een eeuwigheid hebben om het allemaal te leren 🙂 Volg daarom ook nooit een leider, een “guru”. luister naar wat ze zeggen en neem eruit wat je aanspreekt. Er is maar één guru: dat ben je zelf.

==========================

Have you ever thought about what it means that all people are one? We say that so easily, but we don’t realize what it means. It is known that when a group of people are together, we create a new spirit, kind o a group spirit. If you ask vandals individually why they have destroyed something, they often do not know. It’s because they formed one mind with the rest at that point. In this way we are also connected with all humanity (or even stronger: with all creation). That means we are also one with the criminals, the exploiters, the sociopaths, the child molesters. Don’t you understand what gets into some people? Think back to a time when you weren’t “awake” yet. What did you think then? Those bad people represent a part that is also in us, only we quickly put it away in our subconscious, where it can continue to proliferate. Where it makes us anxious, angry, sad. Those three feelings (and other feelings, such as jealousy, envy, etc.) feed the evil. We think those feelings are bad and so quickly put them away, hide them so that we don’t see them anymore. We need to acknowledge and learn to deal with those feelings and if you know why you are angry, sad, anxious, envious, etc. in a certain situation, you can distance yourself a little bit, like when you see it in a movie and see it from that point of view. Then we also see its relative. If I have to hate the sociopaths that exist in our governments now, I am feeding the evil side of humanity. We do not have to tolerate what they do, but we must not hate, because everything we think contributes to the group spirit called humanity. And don’t worry: there is so much evidence of reincarnation that we have an eternity to learn it all 🙂 So also never follow a leader, a “guru”. listen to what they say and take in what appeals to you. There is only one guru: you yourself.