DEEP STATE

Even over de zogenaamde Deep State. Geen lang verhaal. Ik ben ervan overtuigd, dat wij zelf gezamenlijk onze realiteit produceren. Ik ben er ook van overtuigd dat ze niets kunnen doen zonder de toestemming van het merendeel van het volk (spirituele wet). Als dit niet zo was, hadden wij al eeuwenlang in een dictatuur geleefd en was de NWO al lang geleden werkelijkheid geworden.
Hoe doen ze dat dan? Door ons onderbewuste zo te beïnvloeden dat we geloven dat het zo moet als het gaat. Wel, vooral als je kijkt naar de klunzige manier waarop op dit moment de lockdown uitgevoerd wordt, dan moet het wel duidelijk zijn voor iedereen met een gezond verstand dat er iets niet klopt. Door toch maar gewoon mee te doen en geen enkel spoor van burgerlijke ongehoorzaamheid te tonen, geeft het volk de toestemming om te doen wat ze doen.
Deze mensen zijn niet dom, ze zijn integendeel erg intelligent. Dat ze nu zo heftig en duidelijk te keer gaan, is omdat de oude, wat stiekemere methode, niet meer werkt omdat de wereldbevolking langzaam wakker begint te worden.
Het zijn hun wanhopige pogingen om te redden wat er nog te redden valt. Geven ze het dan niet gewoon op als ze merken dat de bevolking wakker wordt? Nee, na wat ze allemaal gedaan hebben, kunnen ze dat niet meer. Moeten wij dan een revolutie starten? Nee, dat hebben we al gehad: de Russische en de Franse revolutie en dat leidt alleen maar tot chaos en heksenjacht. Ons enige en belangrijkste wapen is: ten eerste in de gaten hebben wat er gebeurt en daarna burgerlijke ongehoorzamheid

===================

Let’s talk about the so-called Deep State. Not a long story, I am convinced that we ourselves produce our reality together. I am also convinced that they cannot do anything without the consent of most of the people (spiritual law). If this were not the case, we would have lived in a dictatorship for centuries and the NWO would have become a reality long ago.
How do they do that? By influencing our subconscious in such a way that we believe it should be the way things are going. Well, especially when you consider the clumsy way in which the lockdown is currently being performed, it should be clear to anyone with a common sense that something is not right. By just joining in and showing no trace of civil disobedience, the people are giving permission to do what they do.
These people are not stupid, on the contrary, they are very intelligent. The fact that they are now raging so vehemently and clearly is because the old, somewhat stealthier method, no longer works because the world population is slowly waking up.
It is their desperate efforts to save what remains to be saved. Don’t they just give up when they notice that the population is waking up? No, after what all they’ve done, they can’t do that anymore. Should we start a revolution then? No, we already did that: the Russian and French revolutions and that only leads to chaos and witch hunt. Our only and most important weapon is to first be aware of what is happening and then civil disobedience