De Corona Scam/The Corona Scam

Uit alle gegevens, als je de moeite doet om het op te zoeken, blijkt dat het zogenaamde Corona virus veel minder erg is als ze doen voorkomen.

Waarom dan die wereldwijde paniek? Dat is gepland; als mensen bang worden, zijn ze gemakkelijker te manipuleren. Doel is: uiteindelijk iedereen met een vaccin in te enten, niet alleen omdat Bill Gates daar nog stinkender rijk van wordt, maar vooral om ze voor altijd afhankelijk te maken van hun vaccins, die alleen maar de mensen zieker maken. Bovendien heeft de wereldwijde lockdown tot gevolge dat alle kleine zelfstandigen kapot gaan en er heel veel werklozen komen, die dan ook weer afhankelijk worden van de overheid.

We zijn zo op weg naar de wereld van Orwell (1984) en Huxley (Brave New World), of misschien de Hunger Games.

Je kunt natuurlijk kwaad worden op de daders, de sociopaten die dit bewerkstelligen, maar veel erger zijn de gewone mensen die uit angst hun comfort zone te verlaten maar net doen of het allemaal goed is.

Nog iets: de oorlog die we uitvechten is een spirituele oorlog: de kwade machten mogen ons niets doen tegen onze wil: de basis van het bestaan is de vrije wil. De kwade machten laten dan ook heel duidelijk zien wat ze doen via symbolen, zelfs hun eigen uitspraken, zogenaamde “fouten”die ze maken en Hollywood films, zodat de mensen, als ze dat zouden willen, weten wat er gebeurt. Als diezelfde mensen er niets mee doen en alleen maar volgen, geven ze daarmee de toestemming aan de kwade machten en daarmee geven ze vrijwillig de vrije wil op. De Corona crisis is de zoveelste stap naar de totalitaire overheersing, maar ik blijf met de hoop leven, dat het ze uiteindelijk toch niet lukt, al zal er nog heel wat ellende veroorzaakt worden door de sociopaten die nu aan de macht zijn, een macht die hun geschonken is door de spirituele zombies die als schapen achter hun aanlopen.

=====================================================================

All the data, if you make the effort to look it up, show that the so-called Corona virus is much less bad as it appears.

Why then the global panic? That is planned; when people get scared, they are easier to manipulate. The goal is: to eventually vaccinate everyone with a vaccine, not only because it makes Bill Gates even richer, but above all to make them forever dependent on their vaccines, which only make people sicker. In addition, the worldwide lock down means that all self-employed workers become broke and there will be many unemployed people, who in turn become dependent on the government.

We’re on our way to the world of Orwell (1984) and Huxley (Brave New World), or maybe the Hunger Games.

You can of course get angry with the perpetrators, the sociopaths who do this, but much worse are the ordinary people who, for fear of leaving their comfort zone, pretend that everything is all right.

One more thing: the war we are fighting is a spiritual war: the evil powers are not allowed to do anything against our will: the basis of existence is free will. Evil powers show very clearly what they do through symbols, even their own statements, so-called “mistakes” they make and some Hollywood movies, so that people, if they want to, know what is happening. If those same people do nothing with it and only follow them, they thereby give the permission to the evil powers and thereby voluntarily give up free will. The Corona crisis is yet another step towards totalitarian domination, but I live with the hope that they will not succeed in the end, although a lot of misery will still be caused by the sociopaths who are now in power, a power that they have been bestowed upon them by the spiritual zombies that run after them like sheep.