CO2 and windmills

CO2

Tjonge jonge, wat hebben wij toch een problemen. CO2 is de oorzaak van globale opwarming? Werkelijk? En Windmolens zijn de oorzaak van de insectensterfte? Werkelijk?
Ik ben benieuwd wat voor onzin ze ons nog meer door de strot willen duwen.
Eerst eens wat betreft CO2. Wordt er tegenwoordig in het onderwijs niet meer gepraat over de koolzuurassimilatie? Ik bedoel dat de CO2 die wij uitademen (ja ja, wij mensen ademen CO2 uit) door de planten omgezet wordt in zuurstof? CO2 is bovendien zwaarder dan lucht: als er teveel was, zou dat vlak boven de grond zweven en dus nooit als broeikas kunnen dienen. Bovendien voor de mensen die al die onzin van de elite geloven: CO2 is ook niet giftig, je zou alleen stikken als er alleen CO2 was, maar dan door zuurstofgebrek.
Globale opwarming? Ze vergeten erbij te vertellen dat elke planeet in ons zonnestelsel opwarmt door de zonneactiviteit. Of zouden er stiekem op alle planeten stiekem autootjes rondrijden?
Natuurlijk ben ik het ermee eens dat de uitstoot van schadelijke gassen verminderd moet worden, maar dat is geen CO2. CO2 zou eenvoudigweg geregeld kunnen worden door meer groen, maar dat zijn ze nou juist overal aan het verminderen (bomenkap in heel Nederland).
Het terugdringen van uitstoot van schadelijke gassen, c.q. het gebruik van fossiele brandstoffen zou helemaal kunnen verdwijnen door andere manieren om energie op te wekken. Laten ze dat nou net overal aan het tegenwerken zijn. Ja maar, zeg je dan: ze willen toch elektrische auto´s promoten. Dat is prima, maar waar komt dan de elektriciteit voor die auto´s vandaan? Als het gaat om het opwekken van die elektriciteit zijn er al mensen die alternatieve manieren gevonden hebben, maar dat wordt systematisch door de overheid tegengewerkt: er zijn zelfs al mensen vermoord die iets ontdekt hebben of ze worden belachelijk gemaakt of de patenten worden aangevraagd en dan weggestopt. Aan vrije energie valt niets mee te verdienen nietwaar?

=========================================================
CO2 

Boy o boy, what a problem we have. Is CO2 the cause of global warming? Really? And windmills are the cause of insect deaths? Really?
I’m curious what other nonsense they want to push down our throat.
First, regarding CO2. Is education no longer talking about carbonic acid assimilation nowadays? I mean that the CO2 that we exhale (yes yes, we humans exhale CO2) is converted into oxygen by the plants? CO2 is also heavier than air: if there would be too much, it would float just above the ground and could therefore never serve as a greenhouse. Moreover, for the people who believe all the nonsense of the elite: CO2 is also not toxic, you would only suffocate if there was only CO2, but because of lack of oxygen.
Global warming? They forget to say that every planet in our solar system is warming up due to solar activity. Or would there be secret cars on all planets?
Of course I agree that the emission of harmful gases must be reduced, but that is not CO2. CO2 could simply be regulated by more greenery, but they are reducing that everywhere (tree chopping throughout the Netherlands).
Reducing emissions of harmful gases and/or the use of fossil fuels could disappear altogether by generating energy in other ways. But they try to oppose that everywhere they can. Yes, you say: they still want to promote electric cars. That’s fine, but where does the electricity for those cars come from? When it comes to generating that electricity, there are already people who have found alternative ways, but that is systematically opposed by the government: even people who have discovered something have been killed or are being ridiculed or the patents are being applied for and then tucked away. They can´t earn anything from free energy, right?