Basisregel/Basic law

Zie beneden voor de enige wet die telt en genoeg is om mensen vreedzaam samen te laten leven. Wij hebben ook een variant hierop, zij het de negatieve kant: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet. Oftewel behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden.
Als iedereen daarnaar leeft, hebben wij geen overheid meer nodig, maar ja, de meeste mensen kiezen nog steeds voor al die regels in die dikke wetboeken.
Ja, maar die anderen doen dat ook niet. Die anderen denken hetzelfde. Begin maar eens met je zelf te veranderen, dan trek je vanzelf andere mensen aan, die dat ook doen.
En als die anderen mij aanvallen? Je hebt te allen tijde het recht jezelf en je gezin te beschermen, op het moment dat je aangevallen wordt.
Typisch, dat zijn ook de weinige basisregels van echte anarchisten.

Look beneath for he only law that counts and is enough to make people live together peacefully. We also have a variant on this, albeit the negative side: Do not do to others what you do not want done to you. In other words, treat others the way you want to be treated yourself.
If everyone lives by that, we no longer need a government, but yes, most people still opt for all those rules in those big law books.
Yes, but those others don’t either. The others think the same. Just start changing yourself, then you naturally attract other people, who do the same.
And if those others attack me? You have the right to protect yourself and your family at all times when you are attacked.
Typically, those are also the few basic rules of real anarchists.

 

Masri, Ziad. Reality Unveiled: The Hidden Keys of Existence That Will Transform Your Life (and the World) (p. 153). Awakened Media LLC. Kindle Edition.