Anarchy vs government

Gedachten over overheid en anarchie

Als mensen praten over anarchie, wil dat dan zeggen dat wij morgen onze regering moeten afschaffen?
Volgens sommigen wel, maar dat zou alleen kunnen met geweld en dan zou er weer een andere regering komen, die misschien nog erger is (Franse revolutie bijvoorbeeld – schrikbewind). Dus dat is het niet.

Wat dan wel? Het gaat erom dat mensen langzaam in de gaten krijgen dat elke vorm van regering mensen kwaad doet en vrijheden afpakt. Een dictator is erg, maar dan weet je als volk tenminste wat er aan de hand is: dat je vrijheid onderdrukt wordt. Iemand zoals Gadhaffi was een dictator, maar de mensen hadden het wel goed. De reden dat hij aangevallen is door het westen is omdat hij de olie wilde loskoppelen van de dollar, niet om het volk te “bevrijden” (kijk maar hoe “bevrijd” Libië nou is). Maar voor een anarchist is dat niet de oplossing het is toch een vorm van onderdrukking. Democratie is veel erger, want dan wordt de mensen wijsgemaakt dat ze vrij zijn, terwijl toch de agenda (op lange termijn) van de elite doorgedrukt wordt. Democratie is een stiekeme manier van onderdrukking.

Waarom laten de mensen zich onderdrukken? Wel, wij zijn vanaf de geboorte geprogrammeerd om gehoorzame werkers te worden. Eerst door onze ouders, later door de school en daarna door de media. Ons hoofd zit vol met allerlei onzin over wat “hoort” en wat niet. Begin maar eens na te denken over wat goed is en wat niet, wat mooi is en wat niet. De meeste mensen voelen zich daar fijn bij: niet meer zelf denken, niet meer allerlei beslissingen nemen. Als iets misgaat is er altijd wel iemand om de schuld te geven. De meeste mensen houden van hun gevangenis en zullen die te vuur en te zwaard verdedigen.

Wat wil een anarchist dan? Een anarchist wil met rust gelaten worden: geen bemoeienissen van overheden, die hun eisen met geweld kunnen afdwingen. Een echte anarchist is geen bommengooier of vernietiger van dingen (dat valt onder terrorisme), maar hij/zij gaat uit van de enige basiswet die geldigheid heeft:
-Behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden
of, de negatieve versie:
-wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook en ander niet.

Op het moment dat iedereen rijp is voor deze ene basisregel en die ook toepast, verdwijnt de regering vanzelf en blijft er alleen een maatschappij over waar mensen elkaar respecteren, wat voor opvatting of instelling ze ook hebben.
Als iemand in nood verkeert, helpen de anderen hem/haar (dat zit ook in de basiswet, want als jij in nood zit, wil je ook dat iemand je helpt)
Als er een voorziening nodig is, zullen zeker enkelen die daartoe in staat zijn die voorzieningen leveren.
De mensen zullen zelfvoorzienend zijn, maar kunnen er ook voor kiezen daarnaast diensten te leveren aan anderen of een baan te nemen, want er kunnen dan nog steeds bedrijven zijn die producten leveren. En deze bedrijven zijn dan verlost van overheidsregels en belastingen en de salarissen die ze dan uitbetalen zijn gewoon netto, dus geen afdrachten aan een afpersende overheid.
Anarchisten hebben wel het recht zichzelf, hun bezittingen en geliefden te verdedigen met alle middelen, ook als de aanvaller daarbij dood gaat. Zijn er dan in die maatschappij geen misdadigers meer? Misschien wel, maar die krijgen dan wel te maken met vastberaden mensen die niet met zich laten sollen.

Er zijn anarchisten die niet tevreden zijn met geleidelijkheid, maar dat is de enige manier. Het enige wat je kunt doen is jezelf deprogrammeren en je humor niet verliezen.
Het is niet zozeer de regering waar ik tegen ben als wel het geloof van de mensen dat ze er een nodig hebben. Regeringen worden in stand gehouden en hun wordt macht verleend door het geloof van de gewone man en vrouw.

=============================================================

Thoughts about government and anarchy

If people talk about anarchy, does that mean that we must abolish our government tomorrow?
Some say it is, but that would only be possible by violence and then another government would come, perhaps even worse (for example, the French Revolution – reign of terror). So that’s not the way.

Then what? The goal is that people slowly realize that any form of government harms people and takes away liberties. A dictator is bad, but inthat case you as a people at least know what is going on: that your freedom is being suppressed. Someone like Gadhaffi was a dictator, but the people were fine. The reason he was attacked by the West is because he wanted to disconnect the oil from the dollar, not to “liberate” the people (just look at how “liberated” Libya is). But for an anarchist that is not the solution, it is a form of oppression. Democracy is much worse, because then people are told that they are free, while the elite’s (long-term) agenda is pushed through. Democracy is a sneeky way of suppression.

Why do people allow themselves to be suppressed? Well, we have been programmed from birth to become obedient workers. First by our parents, later by the school and then by the media. Our head is full of all kinds of nonsense about what is” how it should be” and what isn’t. Start thinking about what is good and what is not, what is beautiful and what is not. Most people feel comfortable with this: no longer think for themselves, no longer make all kinds of decisions. If something goes wrong there is always someone to blame. Most people love their prison and will defend it by all means.

What does an anarchist want? An anarchist wants to be left alone: ​​no interference from governments, who can enforce their demands by violence. A true anarchist is not a bomb-thrower or a destroyer of things (that is terrorism), but he/she starts from the only basic law that is valid:
-Treat others the way you want to be treated yourself
or, the negative version:
-what you do not want to be don to you, don’ t do that to others.

The moment everyone is ready for this one basic rule and applies it, the government will disappear automatically and there will only be a society where people respect each other, regardless of their opinion or attitude.
If someone is in need, the others help him/her (that is also part of the basic law, because if you are in need, you also want someone to help you)
If a facility is needed, certainly a few who are capable of providing it will certainly do so.
People will be self-sufficient, but they can also choose to provide services to others or take a job, because there may still be companies that deliver products. And these companies are then relieved of government rules and taxes and the salaries they then pay are just net, so no remittances to an extortionate government.
Anarchists do have the right to defend themselves, their possessions and loved ones by any means, even if the attacker dies. Are there no more criminals in that society? Maybe so, but they will have to deal with determined people who will not let themselves be fooled.

There are anarchists who are not satisfied with gradualism, but that is the only way. All you can do is de-program yourself and don’t lose your humor.
It is not so much the government I am opposed to but the people’s belief that they need one. Governments are maintained and power is given to them by the faith of ordinary men and women.