Anarchy or government

Om de mensheid te laten functioneren is maar één wet nodig:

Wat gij niet wilt dat U geschiedt, doet dat ook een ander niet
of de positieve kant van dezelfde wet:
Behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden.
Dit is voor iedereen heel duidelijk en met deze regel kun je met je gezonde boerenverstand altijd bepalen of je handelingen (en eventueel die van anderen) goed zijn of niet.

Politici en juristen echter vinden dit te simpel, niet specifiek genoeg, en wat erger is: om dit toe te passen hoef je niet geleerd te hebben. 🙂 Dat kan iedereen. Dus dan heb je geen overheid of juridische specialisten nodig. Zij gaan dit dan specificeren:
ze splitsen de misdaden in verschillende soorten: moord, mishandeling, fraude enzovoort.
die verschillende onderdelen van verkeerd handelen worden dan verder onderverdeeld. moord of doodslag of poging tot moord of doodslag (alle vier gewoon hetzelfde). De term poging tot doodslag zegt het al: als je iemand doodt zonder vooropgezet plan is dat doodslag en als het niet lukt poging tot doodslag, een term die letterlijk betekent: je probeert iemand per ongeluk te doden … eeeh???
alle andere misdaden en overtredingen worden in heel kleine stukjes onderverdeeld zodat het steeds ingewikkelder wordt

En dan is er het probleem van zelfverdediging. het gezond mensenverstand zegt dan: als je aangevallen wordt, mag je jezelf verdedigen en als de dader dan zwaar gewond raakt of zelfs dood blijft, jammer dan, pech gehad.
Maar zo is dat niet voor de juristen: daar wordt gekeken of het om “evenredige geweld” gaat. Als het slachtoffer dood blijft, goh wat jammer nou, laten we een stille tocht houden. Maar als de dader dood blijft, dan wordt er naargeestig gezocht naar een reden om het slachtoffer dat zich verdedigd heeft aan te pakken. Ik heb soms de indruk dat het op één na ergste misdrijf dat je kunt plegen is: je succesvol verdedigen als slachtoffer. (het ergste is belasting ontduiking). Er komt een tijd dat je veroordeeld wordt als een inbreker in jouw huis over een bananenschild uitglijdt, omdat de werkplaats voor de inbreker niet aan arbo voorwaarden voldoet. Dit laatste is natuurlijk onzin, maar het gaat wel die richting uit.
Dan zijn er nog massa’s wetten die volledig onzinnig zijn, omdat ze alleen maar leiden tot meer controle door de overheid en zodoende verlies van vrijheid voor de mensen:
bekeuringen voor het niet dragen van autogordels, voor snelheidsovertredingen, voor het verbouwen van weed, enz.
Om maar te zwijgen van roof door de overheid via de belasting: het is zelfs samengestelde diefstal: benzine plus accijnzen plus kwartje van Kok en daarover 21%, dus belasting over belasting over belasting. Hetzelfde verhaal kun je vertellen over de andere BTW: alle belasting die over een product betaald is wordt in de consumentenprijs berekend en daarover betalen wij dan nog eens BTW.

Alle wetten zijn er dus alleen maar om ons te bestelen en onze vrijheid zoveel mogelijk te beperken.

We hebben geen overheid nodig. Maar hoe moet dan dat met wegen en services en steun voor de aller zwaksten?

Wel, in een samenleving waar mensen zich houden aan de regel waar ik mee begon plus het recht van mensen op verdediging van eigendom en tegen aanvallen zouden er minder problemen zijn en de problemen die er komen kunnen lokaal door de mensen zelf opgelost worden zonder dat de overheid je in de gevangenis stopt vanwege “onevenredige geweld”.
Wat denk je, als mensen meer geld overhouden omdat ze geen belasting betalen, als ze zonder gezeur zelf groenten mogen verbouwen en zelf vee houden (kippen, konijnen, geiten enzovoort). Als ze dan verlichting of een weg nodig hadden, zouden ze dat dan niet zelf, onder elkaar kunnen regelen? Zou er niet een ouderwetse soort ruilhandel vanzelf ontstaan? Ook bedrijven zijn dan mogelijk met banen voor mensen zonder een bemoeizuchtige overheid en als een bedrijf dan te inhalig is, kan de consument ze afstraffen door ze te boycotten. Mensen die te oud en zwak zijn om voor zich zelf te zorgen, zouden die niet door de omgeving opgevangen worden? Vroeger gebeurde dat, dat heette burenhulp, hebben ze stukjes bij beetjes afgeschaft.
Ik snap dat dat niet van vandaag op morgen kan, maar het belangrijkste hierbij is, dat de mensen hun eigen geest deprogrammeren: wij zijn geprogrammeerde robots en ons basis programma (gezond mensenverstand) is al sinds lang overschreven door de ingewikkelde onzin die de overheid, de mainstream media en de zogenaamde wetenschap van vandaag ons wijsmaakt.
Als je tot de conclusie komt dat dat allemaal niet goed is, begin dan met het deprogrammeren van jezelf (vergt veel werk) en begin eens met niet meer naar het officiële nieuws te kijken en ga niet meer stemmen want door te stemmen werk je mee aan het hele systeem. Je denkt toch overigens niet dat jouw stem gebruikt wordt? Bij de laatste verkiezingen was het zelfs voor de volgers van de mainstream media duidelijk dat er met de stemmen geknoeid wordt
Overigens dit terzijde, als je er nog steeds van overtuigd bent dat onze overheid en media te goeder trouw zijn dan adviseer ik je in de toekomst een huis te bouwen van paspoorten, want zelfs bij de meest heftige aanslagen, waarbij personen uiteen gerukt worden en gebouwen verpulverd tot stof, vinden ze nog altijd paspoorten: die moeten dus onverwoestbaar zijn 🙂

========================================================

Anarchy or government

In order for humanity to function, only one law is needed:

What you do not want others to do to you, don´t do that to others either
or the positive side of the same law:
Treat others the way you want to be treated yourself.
This is very clear to everyone and with this rule you can always determine with your common sense whether your actions (and possibly those of others) are good or not.

Politicians and lawyers, however, think this too simple, not specific enough, and what’s worse: you don’t need to have studied a lot to apply this. 🙂 Anyone can do that. So in that case you don’t need a government or legal specialists. They will specify this:
they divide the crimes into different types: murder, assault, fraud and so on.
Those various components of wrongdoing are then further subdivided. murder or manslaughter or attempted murder or manslaughter (all four just the same). The term attempted manslaughter says it all: if you kill someone without a preconceived plan it is manslaughter and if it does not succeed attempted manslaughter, a term that literally means: you are trying to kill someone by accident … eeeh ???
all other crimes and offenses are subdivided into very small pieces so that it becomes increasingly complex

And then there is the problem of self-defense. Common sense then says: if you are attacked, you may defend yourself and if the perpetrator is badly wounded or even killed it is just too bad for him.
But that is not the case for the DA: they look at whether it is about “proportional violence”. If the victim is killed well what a pity, let’s have a silent march. But if the perpetrator is killed, then a desperate search is made for a reason to tackle the victim who has defended himself. I sometimes have the impression that the second worst crime you can commit is to successfully defend yourself as a victim. (the worst is tax evasion). There will come a time when you will be convicted if a burglar in your house slips over a banana, because the workplace for the burglar does not meet safe working conditions. The latter is of course nonsense, but it is moving in that direction.
Then there are loads of laws that are completely nonsensical, because they only lead to more control by the government and thus loss of freedom for the people:
fines for not wearing seat belts, for speeding offenses, for growing weed, etc.
Not to mention government robbery through taxation: it is even compound theft: gasoline plus excise duties plus a quarter from Kok and about 21% on that, so tax over tax over tax. You can tell the same story about the other VAT: all taxes paid on a product are calculated in the consumer price and we then pay VAT on that.

All laws are there just to rob us and to limit our freedom as much as possible.

We don’t need a government. But how is that possible with roads and services and support for the weakest?

Well, in a society where people adhere to the rule I started with plus the right of people to defend property and against attacks there would be fewer problems and the problems that arise could be solved locally by the people themselves without the government putting you in prison for “disproportionate violence”.
What do you think, if people have more money left over because they don’t pay taxes, if they are allowed to grow their own vegetables and keep their own cattle (chickens, rabbits, goats, etc.)? If they then needed lighting or a road, would they not be able to arrange it among themselves? Wouldn’t an old-fashioned type of barter trade naturally arise? Companies are also possible with jobs for people without a nasty government and if a company is too greedy, the consumer can punish them by boycotting them. People who are too old and weak to take care of themselves, wouldn’t they be taken care of by the environment? That used to happen, that was called neighborly help, they gradually abolished it.
I understand that this is not possible right now, but the most important thing is that people deprogram their own minds: we are programmed robots and our basic program (common sense) has long been overwritten by the complicated nonsense that the government, the mainstream media and the so-called science of today is telling us.
If you reach the conclusion that all of this is not good, then start deprogramming yourself (requires a lot of work) and start not following the official news and stop voting because by voting you contribute to the entire system. You don’t think your voice is being used, do you? In the last elections in The Netherlands it was even clear to the followers of the mainstream media that the vote is being tampered with
By the way, if you are still convinced that our government and media are in trustworthy then I advise you to build a house of passports in the future, because even in the most violent attacks, where people are torn apart and buildings crushed to dust, they still find passports: they must be indestructible 🙂