Afpersing/extortion

Ik heb het hierover al gehad, maar laten wij de afpersing door onze overheid eens wat nader bekijken.
Als je werkt, wordt een bepaald percentage al door je werkgever aan de belasting betaald.
Met wat je dan overhoudt ga je dingen kopen. Voor wat je ook koopt geldt het volgende
De prijs die je betaalt is samengesteld uit beloning voor de ondernemer voor zijn inspanning en dat is gewoon eerlijk.
Maar die ondernemer en vaak een hele keten van ondernemers hebben ook belasting betaald voor de winst die ze maken.
Die ondernemers hebben mensen in dienst die ook belasting betalen voor hun inkomen.
Ondernemers betalen ook een hoop andere belastingen en al die belastingen worden bij de consumentenprijs opgeteld. En die worden dus uiteindelijk betaald door de consument, die al belasting betaald heeft over zijn geld. Dan zet de overheid daar nog eens 21% BTW overheen. Dus belasting over belasting over belasting.
Dan den je dat je er bent: je koopt een huis en auto. Dan betaal je daar levenslang belasting over: onroerend goedbelasting, wegenbelasting en ja, zelfs hondenbelasting als je een hond hebt.
Dan kun je misschien nog geld sparen. Door de nooit aflatende inflatie pikken ze ook de waarde van je gespaarde geld in. En geloof het of niet: inflatie is georkestreerd, het is geen economische wet, want anders zou het geld toch ook eens af en toe meer waard worden.
Andere manieren om je geld afhandig te maken: Steeds duurder wordende zorg, onderwijs, afvalverwijdering enz. Ja maar de kosten daarvan moeten betaald worden….onzin: Vroeger was er gratis onderwijs, gratis vuilnis ophalen, gratis zorg enz ….. En de staatsschuld was niet hoger dan nu. Rara
Ja, maar het is allemaal voor ons en onze kinderen…..klopt, maar dan voor hun en hun kinderen, niet voor die van de gewone man.
Ik heb de indruk dat ze (degenen die ons controleren) ons gebruiken als proefkonijnen. Eens kijken hoever we stapje voor stapje verder kunnen gaan zonder dat ze reageren. Zo gauw er iets massaal geboycot wordt, krabbelen ze een beetje terug om van daaruit de uitbuiting weer opnieuw langzaam te laten groeien.
Stel je eens voor wat er zou gebeuren als de overheid niet overal hun vingers in hadden.
Mensen zouden zomaar kunnen doen waar ze goed in zijn zonder allerlei onzinnige diploma’s en vergunningen die allemaal geld kosten.
Alles wat je verdient kun je houden, geen belasting.
Geen wetten tegen “oneigenlijke” concurrentie, zodat consumenten kunnen kiezen voor goedkopere en/of betere producten.
Denk ook maar eens aan andere gevolgen, zoals jezelf kunnen verdedigen tegen aanvallen zonder lastig gevallen te worden door justitie. Daarbij kunnen mensen uit de directe omgeving ook helpen zonder bang te hoeven zijn in jarenlange processen betrokken te raken. Je huis is van jou, niet van de overheid. Denk je dat dat nu ook zo is? Probeer maar eens te weigeren onroerend goed belasting te betalen, moet je kijken wat er met je huis gebeurt, of zelfs met je vrijheid.
En dan: als er iets nieuws uitgevonden wordt, zoals groene of zelfs vrije energie (waar ik van denk dat ze het al lang hebben, maar voor ons achterhouden), is er geen militair-industrieel complex dat dat weer tegenhoudt.
Je denkt misschien dat er zonder overheid overal chaos zou ontstaan en dat zou ook gebeuren als er morgen geen overheid meer zou zijn, want wij zijn geprogrammeerd om te denken dat we ze nodig hebben. Maar ik ben ervan overtuigd dat het anders zou gaan als de overgrote meerderheid gedeprogrammeerd zou zijn. Denk maar eens wat je zelf zou doen en de mensen die jij kent en begin met jezelf te deprogrammeren 🙂

=================================================================

I have already discussed this, but let us take a closer look at extortion by our government.
If you work, a certain percentage is already paid to the tax authorities by your employer.
With what you have left you will buy things. Whatever you buy, the following applies
The price you pay is composed of rewarding the entrepreneur for his effort and that is just fair.
But that entrepreneur and often an entire chain of entrepreneurs have also paid taxes for the profit they make.
These entrepreneurs employ people who also pay taxes for their income.
Entrepreneurs also pay a lot of other taxes and all those taxes are added to the consumer price. And so they are ultimately paid by the consumer, who has already paid tax on his money. Then the government puts another 21% VAT on it. So tax over tax over tax.
Then you think you’ve had it: you buy a house and car. Then you pay a lifelong tax on these: property tax, road tax and yes, even dog tax if you have a dog.
Then maybe you can save money. Because of the never-ending inflation, they also steal the value of your saved money. And believe it or not: inflation is orchestrated, it is not an economic law, because otherwise the money would sometimes also be worth more.
Other ways to get rid of your money: Increasingly expensive care, education, waste disposal etc. Yes but the costs have to be paid …. nonsense: In the past there was free education, free garbage collection, free care etc …. And the national debt was not higher than now.
Yes, but it’s all for us and our children … that’s right, but for them and their children, not for the common man’s.
I have the impression that they (those who control us) use us as guinea pigs. Let’s see how far we can go step by step without them responding. As soon as something is massively boycotted, they scramble back a little to let the exploitation grow slowly again from there.
Imagine what would happen if the government did not get their hands on everything.
People could just do what they are good at without all sorts of nonsense diplomas and permits that all cost money.
You can keep everything you earn, no tax.
No laws against “improper” competition, so that consumers can opt for cheaper and / or better products.
Also consider other consequences, such as being able to defend yourself against attacks without being bothered by the judiciary. In addition, people from the immediate environment can also help without having to be involved in years of processes. Your house is yours, not the governments. Do you think that is now the case? Just try to refuse to pay property taxes, see what happens to your house, or even to your freedom.
And then: if something new is invented, such as green or even free energy (which I think they have had for a long time, but withhold from us), there is no military-industrial complex that can stop that.
You may think that without government there would be chaos everywhere and that would happen if there were no government tomorrow, because we are programmed to think we need them. But I am convinced that it would be different if the vast majority of people were deprogrammed. Just think what you would do yourself and the people you know and start deprogramming yourself 🙂